REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 48 695 478 475
Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82


GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

Spółka zarejestrowanej w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,


Gwarantujemy kompleksową obsługę spółdzielni energetycznych.
Zarówno od strony technologicznej jak i formalnej i organizacyjnej

Ponadto spółdzielnia energetyczna to analizy, projektowanie, budowa i eksploatacja. Przede wszystkim jednak, zbudowanie zdolnej do funkcjonowania rynkowego spółdzielni energetycznej wymaga koordynacji i zaangażowania osób reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, mieszkańców a z drugiej strony dostawcy energii (OSD) oraz produktów i usług niezbędnych do zbudowanie elektrowni. 

Dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich spółdzielnia energetyczna to:

 • Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej obszaru spółdzielni 

 • Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności, poprawa efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkańców,

 • Planowanie, koordynacja i realizacja zadań mających na celu ograniczanie i likwidację niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych, obiektach publicznych oraz przedsiębiorstwach

Spotkajmy się i porozmawiajmy o szczegółach....

KONTAKT

Spółdzielnie Energetyczne

Spółdzielnie energetyczne dają możliwość uzyskania daleko idących korzyści w zakresie zarządzania energią oraz ograniczania niskiej emisji.  

Nasze wieloletnie doświadczenie we wspólpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (www.ippp.pl) oraz (www.ingenis.pl) pozwala nam na przeprowadznie pełnego procesu tworzenia Spółdzielni Energetycznej. 
Nasza oferta to kompleksowa obsługa administracyjna, legislacyjna, organizacyjna oraz technologiczna spółdzielni energetycznej.

Korzyści spółdzielni energetycznej to przede wszystkim:

 • Prosumencki system rozliczania na zasadzie upustów 

 • Od  ilości  energii bezpośrednio wytworzonej, zużytej oraz rozliczonej  przez członków spółdzielni nie uiszcza się opłat z tytułu 

  • Opłaty OZE 

  • Opłaty kogeneracyjnej

  • Opłaty „mocowej”

 • Spółdzielnia podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.

 • Posiada uproszczoną procedurę zawarcia umowy z operatorem dystrybucyjnym.

 • W ramach  wyprodukowanej oraz zbilansowanej energii, spółdzielnia nie ponosi opłaty z tytułu rozliczenia energii, opłaty dystrybucyjnej oraz kosztów bilansowania handlowego.

 • Dla sprzedawcy energii, spółdzielnia energetyczna jest  jedynym końcowym odbiorcą energii w zakresie rozliczeń.