PI -  Wskaźnik rentowności (ang. Profitability Index), zwany również wskaźnikiem zyskowności inwestycji – kryterium oceny inwestycji.
Gdy wskaźnik rentowności PI > 1 wtedy wstępnie przyjmuje się projekt do realizacji. Im większa wartość wskaźnika PI, tym bardziej zyskowna jest inwestycja.

Analizy Finansowe
Inwestycji

Komercyjna elektrownia fotowoltaiczna powinna zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 6-7 lat a w przypadku wykorzystania produkcji na użytek własny w ciągu maksymalnie 5 lat 

Elektrownia fotowoltaiczna to dużo bardziej atrakcyjna inwestycja niż np. nieruchomości, fundusze inwestycyjne czy akcje.
Porównywalne bezpieczeństwo dają wyłącznie państwowe obligacje, te jednak nawet nie zbliżają się opłacalności jakie oferuje fotowoltaika. To dlatego w ostatnich latach obserwujemy tak ogromy wzrost inwestycji w tym obszarze. 

Siłą zespołu TTW Legal jest wieloletnie doświadczenie, które procentuje w postaci szybkości i trafności podejmowanych działań. Wszelkie nowe projekty aktów prawnych są niezwłocznie i szczegółowo analizowane celem wyprzedzającego zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie wyboru modelu i optymalizacji inwestycji, postępowań koncesyjnych, analizy oraz prowadzeniu negocjacji w zakresie umów branżowych, rekomendacji rynkowych dot. technologii i obrotu energią. Ponadto, świadczymy doradztwo w kwestiach dotyczących ochrony środowiska, optymalnego projektowania instalacji, a także skutecznego pozyskiwaniu finansowania. Podstawą efektywności naszego działania jest też umiejętność zbudowania analizy prawnej także w oparciu o przepisy prawa europejskiego i trendy biznesowe z nich wynikające.

Należy także podkreślić, iż TTW Legal jest jednym z niewielu podmiotów przygotowanych do kompleksowej obsługi całego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Inwestorzy chcący uzyskać niezbędne wsparcie w zakresie produkowania energii na bazie OZE dzięki nam nie muszą osobiście uczestniczyć w licznych formalnych procedurach tego dość specyficznego rynku regulowanego.

Poza skutecznością wynikającą z doświadczeń w kompleksowej obsłudze prawnej licznych inwestycji OZE, prawnicy TTW Legal znani są m.in. z przygotowania i wdrożenia koncepcji innowacyjnych rozwiązań prawnych dla branży OZE w Polsce, w praktyce stosowanych w obowiązujących aktach prawnych rangi ustawowej.

 

Transformacja polskiej energetyki nabiera tempa. Służymy pomocą w tym procesie zarówno małym jak i dużym wytwórcom, spółkom obrotu i innym uczestnikom rynku energii. Służymy róznież inwestorom zainteresowanym korzyściami wynikającymi z rozmoju odnawialnych źródeł energii. Częste zmiany regulacyjne, w tym m.in. w ustawie o odnawialnych źródłach energii, wraz ze zmianami do prawa energetycznego czy budowlanego, a także np. zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, czy we wsparciu kogeneracyjnym, nadają nowy ton kierunkom inwestycji w elektroenergetyce, transporcie i ciepłownictwie. Dodatkowo, obowiązują też akty prawne takie jak ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czy też wreszcie to co najważniejsze na poziomie unijnym, czyli dyrektywa RED II oraz cały pakiet "Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków", narzucają wysokie tempo kolejnych zmian na najbliższe lata.

W odpowiedzi na te rosnące wymagania regulacyjne i potrzeby inwestycyjne przeobrażającego się rynku energii elektrycznej i gazu, służymy pomocą w sposób kompleksowy i zrównoważony kosztowo. Nasi klienci docenili nas za profesjonalizm i wysoką specjalizację, o czym świadczą wystawione nam listy referencyjne. 

Wyróżnić można 5 obszarów specjalizacji i zakresu oferty naszej firmy: to fotowoltaika zawodowa i prosumencka, biogaz i biometan, czyste ciepłownictwo, energetyka wiatrowa na lądzie i morzu, a także nowoczesne modele zapewniające tanią i czystą energię dla średniego/dużego biznesu i przemysłu.

Doświadczeni prawnicy kancelarii pod nadzorem uznanych specjalistów w tej branży, Michała Tarki oraz Marcina Trupkiewicza wspierają swoich klientów począwszy od etapu przygotowania inwestycji, finansowania i wejścia do systemu wsparcia przez przygotowanie indywidualnego modelu optymalizacji przychodów, po zakup lub sprzedaż projektów oraz wybudowanych instalacji. Czuwają także nad bezpieceństwem prawnym i stabilnością oferowanych rozwiązań.

 

NPV - Wartość bieżąca netto z projektu - skumulowana, zdyskontowana wartość wolnych przepływów pieniężnych na koniec ekonomicznego życia projektu z uwzględnieniem wartości rezydualnej (końcowej). Jeżeli NPV>0 to projekt jest opłacalny.    

IRR -  Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return – IRR) – Wewnętrzna stopa zwrotu z projektu - wartość stopy dyskontowej, dla której NPV=0 (równowaga nie zarabiam – nie tracę obliczona na bazie wolnych przepływów pieniężnych). Jeżeli IRR>stopy dyskontowej to projekt jest opłacalny.

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych – czas, po którym uzyskane, dzięki realizacji projektu inwestycyjnego, wpływy zrównają się z poniesionymi wydatkami.Jeżeli okres zwrotu jest krótszy niż pewien założony okres, to projekt taki powinien być realizowany, w przeciwnym wypadku należy go odrzucić.

DCF -  (ang. discounted cash flow,) metoda wyceny projektu wykorzystująca podejście rachunku wartości pieniądza w czasie. Wszystkie przyszłe przepływy pieniężne są szacowane i dyskontowane w celu określenia ich wartości bieżącej. 

Dyskontowanie - proces dostosowywania przyszłej wartości kosztu lub korzyści do ich obecnej wartości przy użyciu stopy dyskontowej, w celu ujęcia zmiany
wartości pieniądza w czasie. Dyskontowanie odbywa się poprzez przemnożenie przyszłej wartości kosztu lub korzyści przez współczynnik dyskontowy, który
maleje wraz z upływem czasu. 

Podstawowe pojęcia i wskaźniki rentowności obliczane w analizie finansowej wykonanej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych:

GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

39 Mark Road , 
Hemel Hempstead, Herts, 
Buckinghamshire, HP2 7DN, 
United Kingdom

REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82

Spółka zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,