Opracowujemy oceny zysków i możliwych zagrożeń, przygotowujemy ekonomiczne i biznesowe uzasadnienie inwestycji w instalację OZE

Jeżeli zastanawiasz się nad dobrą inwestycją to warto porozmawiać o instalacji OZE. 
Wspólnie zastanowimy się nad koncepcją, opracujemy oceny rzeczywistych zysków a na bazie zebranych informacji przygotujemy wstępny biznes plan.  Przedyskutujemy efektywności energetyczną Twojej firmy, specyfikę zużycia i koszty energii oraz przeanalizujemy możliwości realizacji inwestycji. 


Na kolejnym etapie konieczna będzie bardziej szczegółowa analiza. W zależności od projektu powinniśmy przygotować:

 • Analizę prawną, finansową i biznesową

 • Wstępną koncepcję techniczną systemu

 • Szczegółową analizę kosztów oraz sposobów jej finansowania

 • Analizę współpracy z różnymi odbiornikami (np. magazyny energii)

 • Sposób współpracy z innymi generatorami energii (np. agregaty)

 • Analizę nasłonecznienia, temperatury powietrza, zanieczyszczenia

 • Opracowanie koniecznej infrastruktury towarzyszącej 

 • Przygotowaniu opracowań geodezyjnych i hydrologicznych

 • Przygotowaniu projektów budowlanych i pozwolenia na budowę

 • Złożenie wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych 

 • Uzyskanie decyzji środowiskowych

 • Poszukiwanie, wybór i negocjacje z dostawcami sprzętu

Konsultacje
i analizy  

Przy tworzeniu projektów i analiz biznesowych ściśle współpracujemy z:

Nadzór Inwestorski

Nadzór Technologiczny

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

Największym zagrożeniem w inwestycjach budowlanych jest nieznajomość odpowiednich przepisów, pojęć i funkcjonujących zasad. Dlatego w kolejnych fazach realizacji inwestycji możesz liczyć na nasze konsultacje, nadzór inwestorki oraz nadzór technologiczny. 

Nadzór inwestorski polega na kontrolowaniu procesu budowy tak, aby odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Reprezentując inwestora sprawdzamy i odbieramy roboty budowlane i kontrolujemy rozliczenia poszczególnych etapów budowy. 

Nadzór technologiczny dużej instalacji fotowoltaicznej jest niezbędny, aby mieć pewność, że wszystkie elementy prawidłowo funkcjonują. Dzięki badaniu parametrów technologicznych i modyfikacją elemenetów instalcji można ją udoskonalić pod względem ekonomicznym i technologicznym o 10 - 20% 

Terminu agrivoltaic jako pierwszy użył zespół francuskich naukowców pod przewodnictwem Christophe'a Dupraza. Zasadniczo, koncepcja Agro-fotowoltaiki oznacza, że panele słoneczne i uprawy żywności są łączone na tym samym terenie. Skutkuje to największym zmaksymalizowaniem wykorzystania gruntów.

Pierwsze pole badawcze w Montpellier we Francji wykazało, że systemy agrivoltaic mogą być rzeczywiście bardzo skuteczne: wzrost globalnej produktywności może wynosić od 35 do 73%. Podobne efekty osiągneli naukowcy Fraunhofer Institute For Solar Energy Systems w pobliżu jeziora Bodeńskiego. PW projekcie wykorzystano moduły bifacialne które zajmowały około 1/3 hektara....

W przypadku odbiorców przemysłowych najważniejszym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji PV są obecne i planowane zużycia a co za tym idzie koszty energii. 
Ceny energii wciąż rosną a dodatkowo, od października 2020 pojawia się nowa opłata, tzw. opłata mocowa. O dokładnej wartości tej opłaty decyduje Urząd Regulacji Energetyki jednak wstępne szacunki przewidują jej wysokość na 70 zł za każdą MWh. 
Co najważniejsze firmy posiadające instalacje OZE są z tej opłaty zwolnione. 

Nawet najprostsza analiza tych kosztów przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na energię powoduje, że własna elektrownia fotowoltaiczna powoli staje się koniecznością…

Analiza opłacalności 
Komercyjnej farmy fotowoltaicznej

Dla farm PV oraz dużych  instalacji gruntowych

Komercyjna elektrownia fotowoltaiczna powinna zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 6-7 lat. 
To dużo bardziej atrakcyjna inwestycja niż nieruchomości, fundusze inwestycyjne czy akcje. Porównywalne bezpieczeństwo dają wyłącznie państwowe obligacje. te jednak nawet nie zbliżają się opłacalności jakie oferuje fotowoltaika. To dlatego w ostanich latach obserwujemy tak ogromy wzrost inwestycji w tym obszarze. 
W połowie roku 2020 w Polsce zainstalowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 830 MW a na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana może wynieść ponad 1,2 GW.  
Ten olbrzymi wzrost zainteresowania energetyką słoneczną spowodowany jest dwoma podstawowymi czynnikami....

Analiza opłacalności instalcji PV na użytek własny

Dla dużej instalacji o mocy powyżej 100 KWp 

AGRO Fotowoltaika

Secjalistyczne
Rolnicze instalcje fotowoltaiczne

GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

39 Mark Road , 
Hemel Hempstead, Herts, 
Buckinghamshire, HP2 7DN, 
United Kingdom

REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82

Spółka zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,