REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 48 695 478 475
Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82


GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

Spółka zarejestrowanej w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,


AGRO Fotowoltaika

Secjalistyczne
Rolnicze instalacje fotowoltaiczne

Analiza opłacalności instalacji PV na użytek własny

Dla dużej instalacji o mocy powyżej 100 KWp 

Komercyjna elektrownia fotowoltaiczna powinna zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 6-7 lat. 
To dużo bardziej atrakcyjna inwestycja niż nieruchomości, fundusze inwestycyjne czy akcje. Porównywalne bezpieczeństwo dają wyłącznie państwowe obligacje. te jednak nawet nie zbliżają się opłacalności jakie oferuje fotowoltaika. To dlatego w ostanich latach obserwujemy tak ogromy wzrost inwestycji w tym obszarze. 
W połowie roku 2020 w Polsce zainstalowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 830 MW a na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana może wynieść ponad 1,2 GW.  
Ten olbrzymi wzrost zainteresowania energetyką słoneczną spowodowany jest dwoma podstawowymi czynnikami....

Analiza opłacalności 
Komercyjnej farmy fotowoltaicznej

Dla farm PV oraz dużych  instalacji gruntowych

Terminu agrivoltaic jako pierwszy użył zespół francuskich naukowców pod przewodnictwem Christophe'a Dupraza. Zasadniczo, koncepcja Agro-fotowoltaiki oznacza, że panele słoneczne i uprawy żywności są łączone na tym samym terenie. Skutkuje to najwiekszym zmaksymalizowaniem wykorzystania gruntów.

Pierwsze pole badawcze w Montpellier we Francji wykazało, że systemy agrivoltaic mogą być rzeczywiście bardzo skuteczne: wzrost globalnej produktywności może wynosić od 35 do 73%. Podobne efekty osiągneli naukowcy Fraunhofer Institute For Solar Energy Systems w pobliżu jeziora Bodeńskiego. PW projekcie wykorzystano moduły bifacialne które zajmowały około 1/3 hektara....

W przypadku odbiorców przemysłowych najważniejszym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji PV są obecne i planowane zużycia a co za tym idzie koszty energii. 
Ceny energii wciąż rosną a dodatkowo, od października 2020 pojawia się nowa opłata, tzw. opłata mocowa. O dokładnej wartości tej opłaty decyduje Urząd Regulacji Energetyki jednak wstępne szacunki przewidują jej wysokość na 70 zł za każdą MWh. 
Co najważniejsze firmy posiadające instalacje OZE są z tej opłaty zwolnione. 

Nawet najprostsza analiza tych kosztów przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na energię powoduje, że własna elektrownia fotowoltaiczna powoli staje się koniecznością…

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

KONTAKT

Spotkajmy się i porozmawiajmy o szczegółach....
226 firm ze stowarzyszenia RE100 zobowiązało się do „100% odnawialności”. Przeczytaj o działaniach, które podejmują i dlaczego.

Umowy PPA

Transakcje PPA (CPPA Corporate Power Purchase Agreements) to umowy zawierane bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii OZE a jej bezpośrednim odbiorcą z pominięciem instytucji publicznych. Daje to olbrzymie możliwości finansowe dla właścicieli elektorwni OZE.

Oczywiście transakcja PPA jest jak poważna transakcja bankowa. Wymaga specjalistycznej wiedzy, doskonałego przygotowania i profesjonalnych negocjacji kontraktu w długim horyzoncie czasowym. Pomagamy naszym Klientom prostać tym wyzwaniom, zapewniając najlepsze możliwe warunki umów, wsparcie i ekspercką wiedzę. 

Definicja umowy PPA została umieszczona w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych „RED II”: „umowa zakupu odnawialnej energii elektrycznej” oznacza umowę, na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii elektrycznej. W Polsce przepisy powyższej dyrektywy powinny zostać wdrożone  do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Zainteresowanie kontraktami PPA ma bezpośredni związek z zaostrzeniami dotyczącymi emisji CO2, rosnącymi cenami energii wytwarzanej konwencjonalnie i spadającymi kosztami produkcji energii OZE. Kupowanie energii od wytwórców wysokoemisyjnych i zanieczyszczajacych środowisko jest nieakceptowalne dla firm, które dbają o swój ekologiczny wizerunek. 

Pierwszą umowę tego typu zawarł Mercedes-Benz z firmą VSB, gwarantując sobie energię z farmy wiatrowej dla fabryki silników w Jaworze. “Całkowite zapotrzebowanie na energię będzie pokrywane tylko i wyłącznie z odnawialnych źródeł” – mówi dr Andreas Schenkel, CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Dzięki realizacji zasady Third-Party Access (TPA), odbiorcy końcowi mogą kupować energię bezpośrednio od producenta nawet baddzo oddalonego od końcowego odbiorcy. 

Przy tworzeniu projektów i analiz biznesowych ściśle współpracujemy z:

Power Purchase Agreements

Finansowanie inwestycji 

Budowa dużej instalacji fotowoltaicznej to nie tylko duże wyzwanie techniczne i organizacyjne ale również znaczące nakłady finansowe

Farmy fotowoltaiczne są jednym z najbardziej bezpiecznych i opłacalnych inwestycji.
J
ednak bardzo trudno jest finansować budowę takiej elektrowni bez zewnętrznych źródeł kapitału. Dlatego dla naszych Kleintów przygotowujemy szeroki wachlarz różnego rodzaju instrumentów finansowych od standardowych lesingów i kredytów po dotacje i dopłaty ze środków UE...

Spotkajmy się i porozmawiajmy o szczegółach....

KONTAKT