REGON: 147110074,
NIP: 9512377244,
KRS: 0000498936

Tel: 48 695 478 475
Tel: 22 270 12 92
Tel: 22 270 10 82


GENERA ENERGY Sp. z o.o.
 
Atrium Centrum Warszawa
al. Jana Pawła II 27,
00-867 Warszawa

Spółka zarejestrowanej w 
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,


Podstawowe pojęcia i wskaźniki rentowności obliczane w analizie finansowej wykonanej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych:

Przygotowujemy szczegółowe analizy finansowe projektów inwestycyjnych w obszarze fotowoltaiki. Zarówno realizowanych jako projekty na własny użytek jak i czysto inwestycyjnie (celem jest sprzedaż energii) 

Dyskontowanie - proces dostosowywania przyszłej wartości kosztu lub korzyści do ich obecnej wartości przy użyciu stopy dyskontowej, w celu ujęcia zmiany
wartości pieniądza w czasie. Dyskontowanie odbywa się poprzez przemnożenie przyszłej wartości kosztu lub korzyści przez współczynnik dyskontowy, który
maleje wraz z upływem czasu. 

DCF -  (ang. discounted cash flow,) metoda wyceny projektu wykorzystująca podejście rachunku wartości pieniądza w czasie. Wszystkie przyszłe przepływy pieniężne są szacowane i dyskontowane w celu określenia ich wartości bieżącej. 

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych – czas, po którym uzyskane, dzięki realizacji projektu inwestycyjnego, wpływy zrównają się z poniesionymi wydatkami.Jeżeli okres zwrotu jest krótszy niż pewien założony okres, to projekt taki powinien być realizowany, w przeciwnym wypadku należy go odrzucić.

IRR -  Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return – IRR) – Wewnętrzna stopa zwrotu z projektu - wartość stopy dyskontowej, dla której NPV=0 (równowaga nie zarabiam – nie tracę obliczona na bazie wolnych przepływów pieniężnych). Jeżeli IRR>stopy dyskontowej to projekt jest opłacalny.

NPV - Wartość bieżąca netto z projektu - skumulowana, zdyskontowana wartość wolnych przepływów pieniężnych na koniec ekonomicznego życia projektu z uwzględnieniem wartości rezydualnej (końcowej). Jeżeli NPV>0 to projekt jest opłacalny.    

  • Wykonanie analizy finansowej w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF – Discounted Cash Flow) zawierającej:

  • Projekcję amortyzacji aktywów nabytych i wytworzonych w ramach realizacji projektu 

  • Analizę wrażliwości dla kluczowych zmiennych projektu oraz obliczenie dla nich progów rentowności. 

  • Projekcję rachunku wyników

  • Projekcję kapitału obrotowego

  • Projekcję przepływów pieniężnych

  • Projekcję bilansu.

  • Projekcję wskaźników

  • Wykresy projekcyjne (zyski, przepływy pieniężne, wskaźniki)

  • Analiza rentowności dla projektu i kapitału własnego NPV, IRR, MIRR, PI, DPP, PP)

Komercyjna elektrownia fotowoltaiczna powinna zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 6-7 lat a w przypadku wykorzystania produkcji na użytek własny w ciągu maksymalnie 5 lat 

Elektrownia fotowoltaiczna to dużo bardziej atrakcyjna inwestycja niż np. nieruchomości, fundusze inwestycyjne czy akcje.
Porównywalne bezpieczeństwo dają wyłącznie państwowe obligacje, te jednak nawet nie zbliżają się opłacalności jakie oferuje fotowoltaika. To dlatego w ostatnich latach obserwujemy tak ogromy wzrost inwestycji w tym obszarze. 

Realizując projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej inwestor angażuje na dłuższy okres środki finansowe (własne bądź obce) w celu uzyskania przyszłych korzyści. Generalnie celem są korzyści netto przewyższające początkowe nakłady inwestycyjne. Analiza finansowa dostarcza nam szczegółwych informacji o tych korzyściach czyli o rentowności projektu. 
Analiza finansowa nie tylko pozawala na rzetelną ocenę efektywności i zasadności przedsiębiorstwa ale jest podstawą do realizacaji dalszych planów i szczegółych projektów technologicznych. Szczegółowa analiza jest również konieczna dla wszystkich instytucji finansujacych, bo to na jej podstawie podejmują one decyzje o udzieleniu finansowanie dladanego projektu. 

Zakres prowadzonej analizy finansowej powinien obejmować przede wszystkim wycenę nakładów niezbędnych do realizacji rozpatrywanych wariantów i wielkości spodziewanych nadwyżek finansowych, które jest w stanie przynieść realizacja każdego z nich w poszczególnych latach eksploatacji inwestycji.

Ponieważ podstawową cechą większości realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych jest różnica w czasie pomiędzy ponoszonymi nakładami i uzyskiwanymi dzięki nim nadwyżkami finansowymi, w analizie należy uwzględnić czynnik czasu, który pozwoli oba te strumienie uczynić porównywalnymi. W analizie niezbędne staje się więc wykorzystanie technik dyskontowych („zdyskontowane przepływy pieniężne”).

Podstawową rzeczą która powinna zostać uwzględniona w rachunku opłacalności projektów inwestycyjnego, jest fakt wcześniejszego poniesienia nakładów, których skutkiem są realizowane przychody w okresach przyszłych. Następują więc rozłożone w czasie określone przepływy środków pieniężnych, które odzwierciedlają zarówno nakłady poniesione w fazie realizacji oraz eksploatacji obiektu, jak również uzyskane z tego tytułu efekty.

Analizy Finansowe
Inwestycji

PI -  Wskaźnik rentowności (ang. Profitability Index), zwany również wskaźnikiem zyskowności inwestycji – kryterium oceny inwestycji.
Gdy wskaźnik rentowności PI > 1 wtedy wstępnie przyjmuje się projekt do realizacji. Im większa wartość wskaźnika PI, tym bardziej zyskowna jest inwestycja.